26 Comments

  1. Hoàng Thông LS

    Tôi đang gửi cho bạn một loại tiền kỹ thuật số . Để nhận tiền Pi của bạn, hãy nhấp vào liên kết này https://minepi.com/thongtttbs và sử dụng tên người dùng của tôi là (thongtttbs) làm mã mời của bạn.

    Reply

Post Comment