24 Comments

  1. Hà Lê Thị

    4 HẮC ÁM + 2 NGUYÊN TỐ (VOI VÀ LUMBER) + 3 NORMAN, 2 TRỢ THỦ ( ALICE, ANNETTE, THANE)+VOL KATH. CÓ NHẪN THÌ LILIANA, THẺ PHÙ THUỶ NỮA LÀ 10 HỆ, TỐI THIỂU 8 HỆ

    Reply

Post Comment